• 630 394 418 / 663 997 585 / 602 245 333
  • Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
  • Lun - Ven 9:30-13:30 / 16:30-20:30

Reconocementos


Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

 

Distribución do libro de ruta e GPS

Entregarase, só o día marcado para recoñecer

de 08:30 a 12:00

XIROPE CAFE BAR

5FFX+PJ Puenteareas

Rúa Paseo Matutino, 13

Ponteareas

 

Os recoñecementos Oficiais efectuaranse os días:

Sábado 2, Domingo, 3 e Xoves, 7 de Xullo do 2022

de 09:00 ás 21:00.

 

ATENCION PILOTOS

CIRCULA CON PRECAUCION POLOS TREITOS

RESPETA OS DEMAIS USUARIOS DA ESTRADA

advertencia-de-Peligro


 

Os recoñecementos quedan limitados a un máximo de TRES pasadas por Treito Cronometrado.

A primeira infracción será penalizada con 1 minuto  ou cunha sanción económica de 300 €, a abonar antes do inicio da Proba, a criterio exclusivo do Colexio de Comisarios Deportivos, con envío da sanción económica á F.G. de A.

A  segunda  infracción se  penalizará  con  “NON  AUTORIZADO   A  TOMA-LA   SAÍDA”, ratificada polo Colexio de Comisarios Deportivos, co traslado ó Tribunal Galego de Apelación.

Por incorrer nunha infracción nos puntos 9.2.1 e 9.2.2 será obrigatorio dar traslado ó Tribunal Galego de Apelación, para apertura e incoación de Expediente Disciplinario no seu caso.

Só se poderán efectuar os Recoñecementos dos Treitos Cronometrados en 1 día por cada equipo participante, a escoller de entre os tres días designados polo Comité Organizador, e que será solicitado por Fax polo participante ó Comité Organizador para que quede constancia, e así poder dividir 160 participantes nos tres días. Así mesmo, cada equipo terá que notificar ó Comité Organizador, a marca, modelo e matrícula do vehículo que utilizará para os citados recoñecementos.

 A velocidade máxima nos Treitos a recoñecer, será en función das limitacións / sinais que existan no mesmo, e nunca será superior a 80 Quilómetros/h.

Pola Federación Galega de Automobilismo notificárase ós Sub-Sectores da Garda Civil de Tráfico, para seguir un control rigoroso, e conforme ó Real Decreto 1428/2003 de 21 de Novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación para a aplicación e desenrolo do texto articulado da Lei sobre Tráfico,  aprobado  polo  Real
Decreto  Lexislativo  339/1990  de  2  de  Marzo,  dos recoñecementos e solicitarase o traslado das denuncias (D.G.T.) que se formulen por infraccións á normativa para adopta-las medidas federativas que no seu caso procedan.

O Comité Organizador designará un Comisario /  Controlador, que informará e fará parte dos incumprimentos ó Comité Organizador, con posterior traslado ó Colexio de Comisarios Deportivos da Proba.

A  Federación Galega  de Automobilismo poderá  designar  outro  Comisario/  Controlador, cos mesmos poderes e atribucións que o do punto anterior.

Entregaranse uns adhesivos transparentes e numerados (de cor Butano) que terán que ir pegadas no parabrisas dianteiro (lado dereito superior no sentido da marcha), dos vehículos que fagan os recoñecementos autorizados. A falla dela, transitando polo Treito, implicará a descalificación a tódolos efectos (con perda dos Dereitos de Inscrición) para a súa participación na proba, do vehículo infractor.

 

Seguimento e control dos Recoñecementos con GPS:

Os recoñecementos serán controlados polo GPS e tódolos equipos portarán obrigatoriamente un dispositivo GPS da empresa ANUBE ou TCR Datos Norte S.L, facilitado pola organización, para o control dos recoñecementos, que rexistrará posición, hora e velocidade cada segundo.

Os datos  e información  rexistrada por estes GPS da  empresa ANUBE ou TCR  Datos Norte S.L serán  considerados   como  os DATOS   OFICIAIS   na   proba  e consideraranse  válidos   sendo INAPELABLES.

 

 

Para calquer dúbida consultar o  Regulamento Particular da proba Punto 5 Desenrolo da Proba, Artigo 9: Reconocementos